หลักสูตร Customer Centric Under Design Thinking Conceptual

Customer Centric Under Design Thinking Conceptual

รายละเอียด

    เป็นที่ทราบกันดีว่าการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป และยังมีความต้องการสินค้าและบริการในรูปแบบเฉพาะตนมากขึ้น องค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวในการให้บริการโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าการใช้หลักการ Customer Centric นั้นเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มีความพึงพอใจ และกลับมาซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ Customer Centric สามารถถึงดูดให้ลูกค้าใหม่ได้เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้ด้วย ดังนั้นเครื่องมือที่สำคัญและเหมาะสมที่จะนำมาใช้สนับสนุนกลยุทธ์นี้คือ Design Thinking ซึ่งเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในแวดวงของธุรกิจต่างๆ ในยุคปัจจุบัน เพื่อแก้ไขปัญหาและบริการของแต่ละองค์กร ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผู้ใช้บริการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่รอด อยู่ร่วม และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงการอยู่อย่างมีความหมาย จนเกิดความยั่งยืน “Design Thinking” เป็นแนวคิดในลักษณะของการออกแบบร่วมกัน โดยผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการคิดในรูปแบบของกลยุทธ์เชิงธุรกิจ (Business Thinking โดยเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจถูก เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาต่างๆ ผ่านกิจกรรมการคิดแบบระดมสมอง ช่วยกันมองหาแนวทางที่เป็นไปได้เพื่อแก้ไขปัญหา การฝึกเป็นผู้เปิดใจเรียนรู้ พัฒนาตนเอง อีกทั้งการให้ตัวอย่างประกอบการเรียนรู้ เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติตามกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นหลักที่สำคัญของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสอดรับกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจ ในแนวคิด Customer Centric และ Design Thinking
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อออกแบบการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนัก เห็นความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการที่มองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424