หลักสูตร ความสุขในที่ทํางาน – Happy Workplace

ความสุขในที่ทํางาน

Happy Workplace

 

รายละเอียด

       องค์กรแห่งความสุข เป็นแนวคิดหลักที่มุ่งดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงานในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน

และสังคม ด้วยเป็นความสำคัญว่า เมื่อคนทำงานในองค์กรมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อผลประกอบการหรือผลผลิตขององค์กร ความผาสุกในครอบครัว ชุมชน ส่งผลต่อสังคมที่มีความสุขที่ยั่งยืน 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ทำให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบขององค์กรแห่งความสุขที่มุ่งดำเนินงานกับ คนทำงานในองค์กรให้มีความสุขทั้งวิธีทำให้องค์กรมีความสุขจากสากลและของประเทศไทย รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆและธรรมะสำหรับการทำงาน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424