หลักสูตร การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน – Hou-Ren-Sou

การรายงาน ประสานงานปรึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Hou-Ren-Sou

รายละเอียด

     ในการทำงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะ ซึ่งเป็นสิ่งขัดขวางการทำงาน ของพนักงานจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข หัวหน้างานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องรับรู้สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นเพื่อคิดวิธีและแนะนำวิธีการจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปดำเนินการต่อไป

     โฮเร็นโซ (HOU-REN-SOU) คือ หลักการ รายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อทำให้รู้วิธีปฏิบัติ ในเรื่องการสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นระบบ จากผู้ใต้บังคับบัญชาสู่หัวหน้างานหรือผู้บริหารให้ได้ข้าใจประเด็น สิ่งที่เกิดขึ้นนำไปสู่แนวทางการจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไปหลักสูตรนี้เน้นที่การให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความจำเป็นในการรายงานความก้าวหน้าของงานหรือการรายงานทันทีเมื่อเกิดปัญหาพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนมีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและขอคำปรึกษาเมื่อมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาขึ้น ไปสู่แนวทางการจัดการอย่างรวดร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. ตระหนักถึงความจำเป็นในการสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักการ HOURENSOU
  2. ทราบวิธีการปฏิบัติและเกิดทักษะการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424