หลักสูตร Mindfulness Mindset

หลักสูตร Mindfulness Mindset

รายละเอียด

การมองคนอื่นสำคัญไม่น้อยกว่าตนเอง เชื่อว่าเป้าหมายของคนอื่น ปัญหาของคนอื่นก็สำคัญเช่นกัน เราจะทำอย่างไรได้บ้างที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันด้วยแนวคิด การนำพาตัวเองและผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน จากการเปลี่ยนมุมมอง จากที่มองโลกผ่านเลนส์ของตัวเอง มาเป็นการมองผ่านเลนส์ใหม่ มองในมุมของคนอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เราเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา เห็นเรื่องราวต่างไป แต่การเปลี่ยนเลนส์เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะทางความคิด ซึ่งจะนำมาสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันจะทำให้ตัวเราสามารถใช้ชีวิต การตั้งเป้าหมายและการทำงานได้อย่างเป็นสุข

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของ Mindfulness Mindset
  2. สามารถนำแนวทางและ เครื่องมือในการพัฒนา Mindfulness Mindset ไปใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ชีวิต
  3. สามารถประยุกต์ Mindfulness Mindset ไปใช้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนในการทำงานและการใช้ชีวิต

เนื้อหาหลักสูตร