หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจด้วย NEXT Business Model Canvas (NEXT BMC)

 Model Canvas (NEXT BMC)
การเขียนแผนธุรกิจด้วย NEXT Business

รายละเอียด

     ในการเติบโตของธุรกิจในยุคที่มีผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 แน่นอนว่า องค์กรจำเป็นต้องมีการวางแผน ออกแบบ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความอยู่รอด และการเติบโตอย่างยั่งยืนเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจด้วย NEXT Business Model Canvasเป็นการทำให้ผู้บริหารองค์กรในทุกระดับชั้นได้คิดกลยุทธ์ในการปรับตัว และทำให้องค์กรเติบโต โดยแสดงในผืนผ้าโมเดลธุรกิจเพียง 1 หน้ากระถาษ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กร และผู้บริหารสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างแท้จริง

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เข้าใจถึงกลยุทธ์และเทคนิคการปรับตัวขององค์กรและผู้บริหาร
  2. สามารถเขียนแผนธุรกิจด้วย NEXT Business Model Canvas
  3. สามารถนำ NEXT Business Model Canvas ที่ได้ทำในการฝึกอบรม ไปสู่การทำงานขับเคลื่อนองค์กรได้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

Day 2

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424