หลักสูตร Motivate Team With Positive Thinking

                  Motivate Team                           With Positive Thinking 

รายละเอียด

          การสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กรคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร สัมพันธภาพเป็นทักษะที่ประกอบด้วยศาสตร์และศิลป์ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งจากตัวบุคคล อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรคือ “ สะพาน ” สู่ความสำเร็จขององค์กรในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงการตลาด ทุกองค์กรต่างต้องพัฒนาทั้ง เทคโนโลยี วิทยาการต่างๆซึ่งทำให้ผู้บริหารต้องเพิ่มพูนศักยภาพในการบริหารงานมากขึ้น โดยเฉพาะหัวใจสำคัญนั้น คือ “ทรัพยากรบุคคล” ในองค์กรนั่นเอง ทุกฝ่ายจะต้องประสานความร่วมมือเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยผลักดันบุคคลให้ทำงานจนเกิดความส าเร็จได้นั้น มาจากแรงจูงใจ และจิตสำนึกการทำงานอย่างมีพลัง มีชีวิตชีวา ตั้งใจ และกระตือรือร้น พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากแรงจูงใจและจิตสำนึกของบุคคลแต่ละคน ทั้ง แรงจูงใจภายในและภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพปัญหาครอบครัว และอื่นๆ ดังนั้น บุคลากรในองค์กร จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ วิธีการสร้างแรงจูงใจ และแนวความคิดเชิงบวกเพื่อก่อให้เกิดปัญญาจนนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตนเอง อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ตนเองรับผิดชอบ จนนำไปสู่การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการขององค์กรต่อไปเพื่อให้มี ทัศนคติบวกเชิงสร้างสรรค์ เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

 1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ ในการปรับพฤติกรรมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่อันพึงมีต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และองค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา และอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
 4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะส่งผลต่อการประสานงานและประสานประโยชน์ขององค์กรต่อไป
 5. ทำให้มีความสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวกเพื่อให้เกิดผลดี ต่อการทำงานของตนเองและองค์กร
 6. สามารถเลือกใช้ทัศนคติที่ถูกต้องในการจัดการกับอุปสรรค ปัญหา
 7. เพื่อส่งเสริมมีแรงบันดาลใจ มีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจน เกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 8. เพื่อแนะแนวทางการเป็นผู้มีความสุขในการใช้ชีวิตส่วนตัวครอบครัวและ การท างานชีวิตก้าวไปอย่างรุ่งโรจน์

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีเปิดรับต่อมุมมองการทำงานระหว่างหน่วยงาน องค์กร และผู้บังคับบัญชาได้ดียิ่งขึ้น
 2. ผู้เข้าอบรมมองเห็นและให้ความสำคัญความสัมพันธ์รอบด้านได้อย่างชัดเจน
 3. ผู้เข้าอบรมมีพฤติกรรมและการแสดงออกต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเข้าใจในเนื้องาน หน้าที่ซึ่งกันและกัน
 4. ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเทคนิคในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างดียิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424