หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารยุคใหม่ – Preparing Team Management

Preparing Team Management      การเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารยุคใหม่ 

 

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จำเป็นต่อการบริหารงานยุคใหม่
  2. เพื่อให้เข้าใจในการบริหารทีม Team Management เทคนิคสร้างแรงจูงใจตนเองและทีมงาน Motivation Technique Team
  3. เพื่อให้เข้าใจการมอบหมายงาน Delegation ให้เหมาะสมตามความสามารถได้
  4. เรียนรู้และทราบถึงขั้นตอนการสอนงานแะCoaching
  5. ให้ทราบถึงการแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกัน (Problem Solving) Decision Making Process
  6. ให้ทราบถึงความสำคัญของ Leadership Concept ที่ต้องรู้
  7. ให้ทราบถึง ผู้นำทักษะหลัก 4 ประการจำเป็น (4 Core Leadership Skills)
  8. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจการทำงานและกระขายงานกับกลุ่มลูกน้อง (Diversity and Generational Differences in the Workplace) ในแต่ละ GEN (GEN-M/GEN-Y/GEN-X /Baby Boomer
  9. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะ (Interpersonal Skills) การเป็นผู้บังคับบัญชาโดยผ่านการทำ Workshop (4+4 Model)
  10. เพื่อให้ผู้ข้าอบรมเข้าได้เข้าใจการบริหารเวลาอย่างง่าย Time Management

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424