หลักสูตร การทํางานเชิงรุก – Proactive

Proactive การทํางานเชิงรุก 

รายละเอียด

        เป็นการทำงานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต การทำงานเชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ที่ได้รับมาจากอดีต และที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน โดยกรอบการคิดจะเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้น พันธกิจที่ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณภาพ

ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองสู่ความสําเร็จในการทํางาน รวมทั้งการสร้างกระบวนการวางแผนในการทํางาน การวางเป้าหมายในการทํางาน โดยเริ่มต้นจากกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นหากผู้ปฏิบัติที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นําไม่มีทักษะดังกล่าว ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลที่ปราศจากอาวุธชั้นดีที่จะใช้ในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ประกอบกับการทํางานที่พร้อมจะพัฒนาตนเองเสมอนั้น จะสามารถส่งผลต่อความก้าวหน้าของทั้งองค์กรและต่อตนเองได้อย่างแน่นอน

เนื้อหาหลักสูตร

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424