การสร้างพฤติกรรมทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Cooperation in Workplace)      ในสังคมแห่งความหลากหลายในปัจจุบันทำให้ทุกองค์กรมีการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของการทำงานปรับตัวคือการเข้าใจซึ่งกันและกัน (Empathy) เป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องมีเพื่อให้เกิดการประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย และองค์กรเองต้องอาศัยบุคลากรในองค์กรที่จะผลักดันให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันโดยอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ สร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญลำดับแรกเนื่องจากจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ของทีมงานและช่วยลดช่องว่างของการทำงานและชี้ให้ทราบถึงความสำคัญของการขอความช่วยเหลือจากทีมงาน จัดให้มีกิจกรรม Team building สม่ำเสมอ เพื่อช่วยในการคงไว้และเสริมเรื่องทักษะการทำงานเป็นทีม หลายกิจกรรมใน Team building ส่งเสริมให้เกิดการ สื่อสาร […]
เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ      การสื่อสารเป็นอะไรที่ง่ายแต่ซับซ้อน ง่ายที่จะทำและง่ายที่จะผิดพลาด ซึ่งการสื่อสารจะมี 5 องค์ประกอบหลักคือ ผู้ส่งสาร: Sender  สาร: Message ช่องทาง: Channel ผู้รับสาร: Response การให้ข้อมูลย้อนกลับ: Feedback เราได้ยิน เข้าใจ เชื่อและจำสิ่งที่พูดได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเอง     […]
ศิลปะการสื่อสารด้วยวาจา (The Art of Verbal Communication)           การสื่อสารมีหลายรูปแบบการใช้วาจาก็เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งในการที่เราจะพยายามทำความเข้าใจกับผู้ฟัง ซึ่งการใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมอาจจะส่งผลต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ในการเข้าสังคม การทำงาน เช่น face-to-face การสรุปความ การนำเสนอผลงาน การส่งเสียงผ่านเครื่องขยายเสียงในการสื่อสาร การคุยโทรศัพท์ การพูดผ่านวิทยุกระจายเสียง การคุยผ่านโปรแกรมสื่อสารออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน การพูดต่อที่สาธารณะ และในสถานการณ์อื่น ๆ […]