หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริการจากสถานการณ์จำลอง – Service Simulation & Debriefing การพัฒนาทักษะการบริการจากสถานการณ์จำลองService Simulation & Debriefing​ รายละเอียด 1.เพื่อเรียนรู้รูปแบบการให้บริการสถานการณ์จำลองในการให้บริการและการฝึกรวบรวมประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงาน 2.เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 3.เพื่อนำไปปรับใช้กับการพัฒนารูปแบบการให้บริการขององค์กร 4.นำหลักการไปใช้ในการประยุกต์และพัฒนากับองค์กร 5.พัฒนาศักยภาพของผู้นำในในการมององค์ประกอบภาพรวมในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาองค์กร ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ ความรู้ (Knowledge) ความรู้ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่จัดให้กับผู้เรียน ความความปลอดภัยทางจิตใจในการเรียนรู้ […]
หลักสูตร การเรียนรู้สถานการณ์จำลองให้บริการ – Service Simulation Service Simulationการเรียนรู้สถานการณ์จำลองให้บริการ รายละเอียด      การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเสมือนจริงโดยจำลองสถานการณ์ในการปฏิบัติงานจริงมาให้พนักงานได้เรียนรู้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงส่งผลให้พนักงานได้เรียนรู้และเผชิญกับปัญหาในสถานการณ์และบรรยายกาศที่ใกล้เคียงความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นจากการทำงานรวบรวมออกมาเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึงทำให้พนักงานมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นในเรื่องการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับความมั่นใจในตนเองนี้จะมีผลต่อความสามารถในการแสดงทักษะที่เหมาะกับบริบทของพนักงานในการให้บริการและส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงาน (Competency) วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้รูปแบบการให้บริการสถานการณ์จำลอง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปปรับใช้กับการพัฒนารูปแบบการให้บริการขององค์กร นำหลักการไปใช้ในการประยุกต์และพัฒนากับองค์กร เนื้อหาหลักสูตร Stage | […]
หลักสูตร เทคนิคการฝึกรวบรวมประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดและการทำงานในงานบริการ Service Debriefing Service Debriefingเทคนิคการฝึกรวบรวมประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานในงานบริการ รายละเอียด      การฝึกรวบรวมประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสร้างรูปแบบการเรียนรู้เชิงบวกโดยการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัญหาการให้บริการ (Pain point) หรือสิ่งที่อยากพัฒนางานบริการ (Gain point) ที่เกิดขึ้นจากการทำงานรวบรวมออกมาเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานขององค์กรรวมถึงทำให้พนักงานมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นในเรื่องการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา ระดับความมั่นใจในตนเองนี้จะมีผลต่อความสามารถในการแสดงทักษะที่เหมาะกับบริบทของพนักงานในการให้บริการและส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงาน (Competency) วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้รูปแบบการใช้ Service Debriefing […]
หลักสูตร เทคนิคการเรียนรู้สถานการณ์จำลองในการให้บริการ และการฝึกรวบรวมประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะการคิด และการทำงาน -Service Simulation and Debriefing Techniques Service Simulation and Debriefing Techniquesเทคนิคการเรียนรู้สถานการณ์จำลองในการให้บริการ และการฝึกรวบรวมประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะการคิด และการทำงาน รายละเอียด      การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเสมือนจริงโดยจำลองสถานการณ์ในการปฏิบัติงานจริงมาให้พนักงานได้เรียนรู้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงส่งผลให้พนักงานได้เรียนรู้และเผชิญกับปัญหาในสถานการณ์และบรรยายกาศที่ใกล้เคียงความเป็นจริงรวมถึงการฝึกรวบรวมประเด็นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสร้างรูปแบบการเรียนรู้เชิงบวกโดยการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัญห่าการให้บริการ (Pain point) หรือสิ่งที่อยากพัฒนางานบริการ […]