หลักสูตร Mindfulness Mindset รายละเอียด การมองคนอื่นสำคัญไม่น้อยกว่าตนเอง เชื่อว่าเป้าหมายของคนอื่น ปัญหาของคนอื่นก็สำคัญเช่นกัน เราจะทำอย่างไรได้บ้างที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันด้วยแนวคิด การนำพาตัวเองและผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน จากการเปลี่ยนมุมมอง จากที่มองโลกผ่านเลนส์ของตัวเอง มาเป็นการมองผ่านเลนส์ใหม่ มองในมุมของคนอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เราเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา เห็นเรื่องราวต่างไป แต่การเปลี่ยนเลนส์เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะทางความคิด ซึ่งจะนำมาสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันจะทำให้ตัวเราสามารถใช้ชีวิต การตั้งเป้าหมายและการทำงานได้อย่างเป็นสุข ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของ Mindfulness Mindset […]
หลักสูตร เทคนิคการวางแผนการเงิน ก่อนการเกษียณ เทคนิคการวางแผนการเงิน ก่อนการเกษียณ รายละเอียด หากจะกล่าวถึงเรื่องการเงิน หลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องตัวเลขที่มีความยุ่งยาก เพราะหากคล่องทางการเงินไม่ดี หากทุกคนไม่ประหยัดรู้จักใช้ทรัพยากรเรื่องเงินให้เกิดประโยชน์กับตนเอง อาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตได้ โดยหลักสูตร เทคนิคการวางเผนการเงินก่อนการเกษียณให้พนักงานทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการหาเงิน การใช้เงินโดยผ่านกิจการการเรียนรู้แบบสนุก แต่มีสาระนำไปใช้ในชีวิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการใช้เงิน การหาเงิน การวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการในเรื่องของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน […]
หลักสูตร ประสานความคิด เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mindmap ประสานความคิด  เพิ่มพลังสร้างสรรค์ด้วย Mindmap รายละเอียด    ในยุคที่ความรู้สามารถหาจากที่ไหนก็ได้ เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย เนื่องด้วยความรู้นั้นมีทั้งที่เป็นความจริง เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ เพราะทุกคนสามารถนำเสนอข้อมูลจากความเชื่อของตนเองได้หลากหลายช่องทาง เป็นผลให้เกิดความสับสนในการนำข้อมูลมาใช้งานจริง กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงมีส่วนสำคัญในการจัดการข้อมูลที่มีมากมายให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความชัดเจนในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และ การสร้างแผนที่ความคิด Mindmap จะช่วยให้การนำเสนอข้อมูลมีความสร้างสรรค์ […]
หลักสูตร การจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงาน – Burnout Recovery การจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงาน Burnout Recovery รายละเอียด        ความท้าทายที่องค์กรจะต้องเผชิญในปัจจุบันส่งผลต่ออนาคตขององค์กรและพนักงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้องค์กรจำเป็นจะต้องเสริมสร้างทักษะเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแทรกแซงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากหลายปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งนอกจากพนักงานจะต้องมีการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงานไม่ว่าจะเป็น work from home ภาระงาน หรือสังคมในที่ทำงาน ส่งผลให้เกิดภาวะ Burnout  พนักงานจำเป็นต้องมีการฝึกทักษะทางปัญญาโดยการบริหารจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะในการทำงานเพื่อทำให้งานเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด […]
หลักสูตร การทำงานเชิงรุกและการคิดเชิงอนาคต – Pro Active at work and futuristic thinking การทำงานเชิงรุกและการคิดเชิงอนาคตPro Active at work and futuristic thinking รายละเอียด      การเตรียมการณ์ที่ดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในนาคต มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับคนทำงานในปัจจุบัน ซึ่งการทำงานตามหน้าที่ […]
หลักสูตร Customer Centric Under Design Thinking Conceptual Customer Centric Under Design Thinking Conceptual รายละเอียด     เป็นที่ทราบกันดีว่าการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป และยังมีความต้องการสินค้าและบริการในรูปแบบเฉพาะตนมากขึ้น องค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวในการให้บริการโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) […]
หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน คนสำราญ งานสำเร็จ – Motivation Technique   Motivation Techniqueการสร้างแรง จูงใจ ในการทำงาน คนสำราญ งานสำเร็จ  ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ถึงเป้าหมายองค์กร เพื่อให้มองถึงประโยชน์ขององค์และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ทักษะ การจูงใจ ผู้บังคับบัญชา […]
หลักสูตร การคิดเชิงบวก – Positive Thinking การคิดเชิงบวก Positive Thinking รายละเอียด      ในการใช้ชีวิตเราจะต้องเจอสิ่งต่างๆมากมาย ซึ่งบางเรื่องก็เป็นการสร้างความรู้สึกไม่พอใจและทำให้เราอารมณ์เสียไปทั้งวัน เราจะทำอย่างไร เพื่อจะรับมือกับเรื่องราวแย่ๆเหล่านั่น หรือ คิดบวก กับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามา เพื่อให้เราใช้ชีวิตได้ด้วยความสุขบนพื้นฐานของความเป็นจริงได้ต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมทักษะในการในการ คิดบวก กับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามา […]
หลักสูตร การสร้างความไว้วางใจ Trust                 การสร้างความไว้วางใจ Trust   รายละเอียด      ในการทำงานของทุกคนย่อมพบปัญหาอุปสรรคเข้ามาและต้องแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้แต่มีน้อยคนที่จะใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในการแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการ ซึ่งหลักสูตรการคิดเชิงวิพากษ์นี้ได้ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงหลักการวิธีการเทคนิคในการคิดเชิงวิพากษ์แล้วยังมีการทำ workshop เพื่อนำปสู่การทำงานจริงด้วย เนื้อหาหลักสูตร TRUST สำคัญอย่างไร […]
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพในตนเองด้วย กรอบความคิดแบบเติบโต – Building your Success with Growth Mindset     Building your Success with Growth Mindsetการเสริมสร้างศักยภาพในตนเองด้วย กรอบความคิดแบบเติบโต   รายละเอียด     […]