การสร้างพฤติกรรมทำงานร่วมกับผู้อื่น (Team Cooperation in Workplace)

     ในสังคมแห่งความหลากหลายในปัจจุบันทำให้ทุกองค์กรมีการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของการทำงานปรับตัวคือการเข้าใจซึ่งกันและกัน (Empathy) เป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องมีเพื่อให้เกิดการประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย และองค์กรเองต้องอาศัยบุคลากรในองค์กรที่จะผลักดันให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันโดยอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้

  • สร้างเครือข่ายระหว่างเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญลำดับแรกเนื่องจากจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ของทีมงานและช่วยลดช่องว่างของการทำงานและชี้ให้ทราบถึงความสำคัญของการขอความช่วยเหลือจากทีมงาน
  • จัดให้มีกิจกรรม Team building สม่ำเสมอ เพื่อช่วยในการคงไว้และเสริมเรื่องทักษะการทำงานเป็นทีม หลายกิจกรรมใน Team building ส่งเสริมให้เกิดการ สื่อสาร มอบหมายงาน การแก้ปัญหาและทำให้เกิดทักษะหลายด้านในการทำงานกันอย่างประสานสัมพันธ์หรือการจัด Outing เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานเพื่อให้ทีมงานมีความแน่นแฟ้นขึ้น
  • ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความคิดเห็นรวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกคนมีการ Feedback เมื่อองค์กรมีกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเองโดยไม่มีการปิดกั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยทางด้านจิตใจ (Psychological Safety) ในองค์กรจะทำให้เห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
  • เน้นเรื่องการเรียนรู้และการส่งเสริมให้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความอุ่นใจเนื่องจากมีผู้คอยให้คำปรึกษาและคอยแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน รวมถึงทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการมุ่งสู่ผลลัพธ์อันน่าประทับใจ
  • เน้นสร้างพลังบวกด้านจิตใจในทีม โดยเน้นการลดพฤติกรรมด้านลบ เช่น การนินทาว่าร้าย การประชดประชัน การกลั่นแกล้ง เพื่อเพิ่มพลังบวกทางด้านจิตใจในการทำงานซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • และสุดท้ายคือการสร้างความชัดเจนให้กับงานและสิ่งที่ทีมงานต้องรับผิดชอบ เป็นสิ่งสำคัญในทีมเนื่องจากเมื่อทุกคนทราบว่าจะต้องมีหน้าที่อย่างไรจะส่งผลให้ตัวเองโฟกัสและหาความรู้เพิ่มเติมในด้านนั้น เพื่อนำมาส่งต่อให้กับทีมงานเพื่อประสานสัมพันธ์กันทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ภายในองค์กรและพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความเฉพาะเจาะจงต่อไป

Credit : ดร.ประจักษ์จินต์ โสภณพนิชกุล (สถาบัน Impression)

IMPRESSION GROUP

Call Center – TEL.081-988-9979

TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441

CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424