หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ – Leadership skill Leadership Development Program: Smart Leader, Smart Teamการพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง รายละเอียด             ในฐานะผู้นำ “ ผู้จัดการ/หัวหน้างาน […]
หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ – Professional Leadership Certificate Professional Leadership Certificateหัวหน้างานมืออาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผู้ที่จะขึ้นตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ หรือผู้ที่เป็นหัวหน้างาน/ผู้จัดการอยู่แล้ว ให้มีทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ และสามารถนำเครื่องมือไปใช้พัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับใคร หัวหน้างาน ผู้จัดการ  ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ ระยะเวลาของหลักสูตร 2 วัน เนื้อหาหลักสูตร การบริหารตนเอง […]
หลักสูตร การบริการลูกค้า – Customer Service/Strategy Excellence/Management Customer Service/Strategy Excellence/Managementการบริการลูกค้า รายละเอียด         การบริการที่เป็นเลิศ เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการทำให้องค์กรมีการเติบโตที่ยั่งยืน เพราะการบริการที่เป็นเลิศ จะนำมาซึ่งยอดขายและลูกค้า ทำให้สามารถรักษาลูกค้าเก่ และเพิ่มลูกค้าใหม่ได้ องค์กรที่พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศจะเริ่มต้นจากผู้บริหารผู้จัดการ ที่มีมุมมองแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และสามารถบริหารระบบการดูแลลูกค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมหลักสูตรนี้ […]
หลักสูตร การขายอย่างที่ปรึกษา – Consultative Selling Training Consultative Selling Trainingการขายอย่างที่ปรึกษา รายละเอียด         ในปัจจุบัน ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เพื่อหวังดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเขาได้รับสินค้าหรือบริการ […]
หลักสูตร เทคนิคการสอนงานอย่างมีออาชีพ – Coaching Techniques Coaching Techniquesเทคนิคการสอนงานอย่างมีออาชีพ รายละเอียด        Center for (reative Leadership ได้ทำงานวิจัยร่วมกับ Morgan McCall. Michael M. Lombardo และ Robert A. […]
หลักสูตร Professional Executive Coaching สำหรับผู้บริหาร Professional Executive Coaching สำหรับผู้บริหาร เนื้อหาหลักสูตร ทำไมการโค้ชจึงสำคัญในปัจจุบัน ความหมายของ Coaching บทบาทของโค้ช กรอบคิดที่สำคัญในการเป็นโค้ช ทักษะของโค้ช ทักษะของโค้ช. -การสร้างความสัมพันธ์ Rapport ทักษะของโค้ช – การฟัง ทักษะของโค้ช […]