หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ – Personality Development เกี่ยวกับเรา ความรู้ ลูกค้า ติดต่อเรา Share หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ การขาย ภาวะผู้นำ การสื่อสาร Team building Communication Thinking & Creative Sport Power […]
หลักสูตร ทักษะภาวะผู้นำสมัยใหม่ในการ นำความสำเร็จสู่องค์กร – New age Leadership skills New age Leadership skills ทักษะภาวะผู้นำสมัยใหม่ ในการ นำความสำเร็จสู่องค์กร รายละเอียด ภาวะผู้นำ คือ ปัจจัยหนึ่งในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จ เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอธิบาย ชักจูง ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้กันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา […]
หลักสูตร การพัฒนาทักษะและทัศนคติ – Skill and Attitude Development เกี่ยวกับเรา ความรู้ ลูกค้า ติดต่อเรา Share หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ การขาย ภาวะผู้นำ การสื่อสาร Team building Communication Thinking & Creative […]
หลักสูตร การพัฒนาทักษะและทัศนคติ – Skill and Attitude Development เกี่ยวกับเรา ความรู้ ลูกค้า ติดต่อเรา Share หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ การขาย ภาวะผู้นำ การสื่อสาร Team building Communication Thinking & Creative […]
หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านการบริการองค์กร – Customer Service Development เกี่ยวกับเรา ความรู้ ลูกค้า ติดต่อเรา Share หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ การขาย ภาวะผู้นำ การสื่อสาร Team building Communication Thinking & Creative Sport […]
หลักสูตร การพัฒนาทักษะและความรู้ตามโจทย์ที่ต้องการ – Customized Solution เกี่ยวกับเรา ความรู้ ลูกค้า ติดต่อเรา Share หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ การขาย ภาวะผู้นำ การสื่อสาร Team building Communication Thinking & Creative Sport Power […]
หลักสูตร การโค้ชผลงาน – Performance Coaching  Performance Coachingการโค้ชผลงาน รายละเอียด       การโค้ชผลงาน เป็นกระบวนการ ที่หนึ่งบุคคล (โค้ช) ทำการโค้ชกับอีกบุคคล (โค้ชซี่) ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของโค้ชชี่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงหลักสูตรนี้เห็นการถ่ายทอดกระบวนการโค้ชผลงานในรูปแบบที่เป็นสากลพร้อมประสบการณ์ของวิทยากรผู้มากความสามารถ อันจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปสู่การโค้ชผลงานในองค์กรได้ด้วยตนเอง ความรู้ / ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ […]
หลักสูตร การโค้ชผลงานขั้นสูง – Advance Performance Coaching Advance Performance Coachingการโค้ชผลงานขั้นสูง รายละเอียด         การโค้ชผลงานขั้นสูง เป็นหลักสูตรที่ช่วยต่อยอดให้โค้ชที่มีพื้นฐานแล้ว สามารถมีทักษะการโค้ชที่สูงขึ้นในหัวข้อเรื่อง ผลงาน การตั้งเป้าหมาย การกำหนดทางเลือก การกระตุ้นผลงานและการสร้างความไว้วางใจทั้งนี้วิทยากรถ่ายทอดด้วยหลักการและขั้นตอนที่เป็นสากลพร้อมตัวอย่างประกอบ ในการนำไปสู่การฝึกฝนการโค้ชผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ […]
หลักสูตร Professional Coaching สำหรับผู้จัดการ Professional Coaching สำหรับผู้จัดการ  เนื้อหาหลักสูตร หน้าที่ของผู้จัดการ ความเหมือนและความต่างของผู้จัดการและโค้ช การโค้ช คืออะไร รูปแบบการโค้ช ขั้นตอนการโค้ช Coaching process วิธีคิด วิถีโค้ช 6 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการทำงาน ของลูกน้องให้ดีขึ้น 6 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการทำงาน […]
หลักสูตร พัฒนาทักษะ และความสามารถในการทำงาน – Up-Skills & Re-Skills หลักสูตร พัฒนาทักษะ และความสามารถในการทำงานUp-Skills & Re-Skills วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ของผู้บังคับบัญชา ที่จำเป็นต่อการบริหารงานยุคใหม่ ให้ทราบถึง ความสำคัญ ของ Leadership Concep ที่ต้องรู้ ให้เกิดการเรียนรู้ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร […]