หลักสูตร เทคนิคการทำคอนเทนท์ และโพสในออนไลน์ให้ปัง – Online Content Marketing Online Content Marketingเทคนิคการทำคอนเทนท์ และโพสในออนไลน์ให้ปัง รายละเอียด      การเขียนคอนเทนท์ เพื่อใช้สื่อสารไปถึงตัวและใจของลูกค้า เป็นหัวใจของการตลาดและการขายในยุคปัจจุบัน หลักสูตร เทคนิคการทำคอนเทนท์และโพสในออนไลน์ให้ปังเป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการเขียนคอนเทนท์และการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ เนื้อหาหลักสูตร ความรู้พื้นฐานด้านสื่อออนไลน์ หัวใจของ socidl […]
หลักสูตร การวางแผนการตลาดด้วย Marketing Business Canvas – MBC การวางแผนการตลาดด้วย Marketing Business Canvas MBC รายละเอียด      ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จในยุคที่ผันผวนจากสถานการณ์ COVID-19 การทำการตลาดจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้เกิดลูกค้า เกิดยอดขาย และเกิดความยั่งยืนในองค์กร โดยเฉพาะการวางแผนการตลาดที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถแสดงเป็นภาพด้วยเอกสารเพียง 1 […]
หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจด้วย NEXT Business Model Canvas (NEXT BMC)  Model Canvas (NEXT BMC)การเขียนแผนธุรกิจด้วย NEXT Business รายละเอียด      ในการเติบโตของธุรกิจในยุคที่มีผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 แน่นอนว่า องค์กรจำเป็นต้องมีการวางแผน ออกแบบ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความอยู่รอด […]
หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับผู้บริหาร – Online Marketing Strategy for Management Online Marketing Strategy for Managementกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับผู้บริหาร รายละเอียด      ในการปรับตัวขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโต แน่นอนว่า ช่องทางออนไลน์เป็นสิ่งที่องค์กรหนีไม่พ้น หรือกล่าวได้ว่าทุกวันนี้ทุกองค์กรจำเป็นต้องสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้บริหารองค์กรในทุกระดับชั้นจำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อเกิดความเข้าใจมองงานออก […]
หลักสูตร การตลาดดิจิทัล – Digital Marketing การตลาดดิจิทัล Digital Marketing รายละเอียด      ในสภาวะ การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันไม่มีธุรกิจใดที่จะปฏิเสธการทำการตลาดแบบดิจิทัลได้ เพราะข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง รวมถึงยังทำให้เกิดการซื้อขายได้ทันทีในวินาทีที่สื่อของเราเข้าถึงตัวผู้บริโภค หลักสูตs Digital Marketing นี้ จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ อันจะเป็นการต่อยอดด้าน […]
หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า – Customer Relationship Management  Customer Relationship Managementการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รายละเอียด      ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายภายใต้จุดเด่นของสินค้าที่ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก การรักษาลูกค้าให้เก่าให้คงไว้ หรือการเพิ่มลูกค้าใหม่จึงเป็นเรื่องที่ยาก มีการขายตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้าดังนั้นแต่ละธุรกิจจึงมีการสร้างกระบวนการใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อยึดฐานลูกค้าเอาไว้ อาทิ การจัดระบบการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐาน การจัดระบบ CRM-Customer Relationship […]
หลักสูตร Digital Marketing Digital Marketing รายละเอียด      ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันไม่มีธุรกิจใดที่จะปฏิเสธการทำการตลาดแบบดิจิทัลได้ เพราะเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง รวมถึงยังทำให้เกิดการซื้อขายได้ทันทีในวินาทีที่สื่อของเราเข้าถึงตัวผู้บริโภค หลักสูตร Digital Marketing นี้ จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ อันจะเป็นการต่อยอดด้าน Digital Marketing ให้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างแท้จริง อันจะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่มีอยู่ได้ […]
หลักสูตร การบริหารการตลาด Marketing Management Marketing Managementการบริหารการตลาด รายละเอียด      ในการก้าวสู่องค์กรชั้นนำที่มียอดขายสูง ลูกค้ามีความผูกพันและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น กลยุทธ์การตลาด และการบริหารการตลาดจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืนบุคลากรที่มีความสำคัญขององค์กร จึงควรมีความรู้พื้นฐาน เพื่อทำให้เกิดความรู้จักและเข้าใจในเรื่องการตลาด และลูกค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ จึงถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้ที่ทำงานด้านการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดมุมมองทางการตลาดอันจะไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้ ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานในมุมมองของลูกค้าและการตลาด เพื่อให้สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในงานได้จริง […]