หมวด 6 : การบริหารจัดการองค์กรและภาว:ผู้นำ (Management &Leadership)