หลักสูตร สมรรถณะภาวะผู้นำ สำหรับผู้บริหาร – Leadership For Management Competency Leadership For Management Competencyสมรรถณะภาวะผู้นำ สำหรับผู้บริหาร รายละเอียด      Program Leadership for Management Competency สมรรถนะกาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร ที่จะช่วยให้คุณมีความพร้อม […]
หลักสูตร สมรรถณะภาวะผู้นำ สำหรับผู้จัดการ/ หัวหน้างาน – Leadership For Manager / Supervisor Competency Leadership For Manager / Supervisor Competencyสมรรถณะภาวะผู้นำ สำหรับผู้จัดการ/ หัวหน้างาน รายละเอียด      ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขัน […]
หลักสูตร สมรรถณะภาวะผู้นำยุคใหม่ Advanced Management Competency Program Advanced Management Competency Programสมรรถณะภาวะผู้นำยุคใหม่   รายละเอียด      Advanced Management Competency สมรถนะกาวะผู้นำยุคใหม่ เป็น Program ที่จะเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำยุคใหม่ เพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเหนือชั้น ด้วยการพัฒนาทักษะและต่อยอดสมรรถนะผู้นำยุคใหม่ให้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นระบบ […]
หลักสูตร โปรแกรมคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรด้าน Service – Excellence Expert Program Excellence Expert Program โปรแกรมคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรด้าน Service รายละเอียด 1. Customer Service Excellence (0.5 วัน) 2. Service Mind (1 วัน) 3. Personality Plus […]
หลักสูตร Simulation Coaching & Training Simulation Coaching & Training รายละเอียด      เป็นการเรียนรู้โดยการจำลองเหตุการณ์การทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการปฏิบัติหน้าที่/บริการลูกค้า เสมือนเป็นการจำลองเหตุการณ์จริง (Simulation) โดยวิทยากรจะมีข้อมูล Process การทำงานของหน่วยงานนั้นๆ และให้คำแนะนำ (Coaching) ตลอดการปฏิบัติ การจำลองเหตุการณ์เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้สมบูรณ์ที่สุด […]
หลักสูตร Professional Competency Skill Professional Competency Skill รายละเอียด      โปรแกรม นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการให้องค์กรมีพนักงานที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรับผิดชอบงานแต่ละด้าน แต่ละระดับความรับผิดชอบในกลุ่มอาชีพที่องค์กรกำหนดให้มีขึ้นตามความจำเป็น ของการดำเนินการ รวมทั้งวิธีพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญคือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักในการบริหาร (Competency Based) ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ […]
หลักสูตร Effective Training Program Effective Training Program รายละเอียด      Effective Training Program เป็นนวัตกรรมในการเรียนรู้แบบใหม่ที่สามารถพัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงในปัจจุบันและนำมาซึ่งการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในคราวเดียวกัน เพื่อให้การเรียนรู้ในการฝึกอบรมของบุคลากรไม่ได้มีประสิทธิผลแค่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานในการทำงานให้สูงขึ้น พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง และมีศักยภาพในการทำงาน เพื่อช่วยยกระดับองค์กรให้ดียิ่งขึ้น […]