ศิลปะการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ (Effective Negotiation Skill) รายละเอียด ทักษะในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ นักวิจัยรวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล เหตุเพราะเราต้องติดต่อประสานงานอยู่ตลอดเวลา สำหรับคนที่มีทักษะในการเจรจาก็สามารถนำพาให้ตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างไม่ยาก อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจามีความประทับใจในการติดต่อด้วย แต่การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ขาดทักษะ เนื่องจากไม่สามารถชี้ให้คู่เจรจาเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ตนเองกำลังนำเสนอได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ตามมาจนยากที่จะประเมินได้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้ทางสถาบันพัฒนาหลักสูตร “ศิลปะการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ” (Effective Negotiation Skill) ขึ้น ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ […]
หลักสูตร Social Media for Corporate PR – การใช้โซเชียลมีเดียสำหรับ PR องค์กร Social Media for Corporate PR การใช้โซเชียลมีเดียสำหรับ PR องค์กร รายละเอียด         […]
หลักสูตร PR News Writing Techniques – เทคนิคการเขียนข่าว PR ให้ติดเทรนด์ PR News Writing Techniques เทคนิคการเขียนข่าว PR ให้ติดเทรนด์ รายละเอียด       การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เป็นงานหลักของผู้ทำงานด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์เพราะเป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และประชาชน แต่ถ้าการเขียนข่าวPR […]
หลักสูตร จิตวิทยาการสื่อสาร เพื่อสร้างสัมพันธภาพในองค์กร – The Psychology of Effective Communication จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพในองค์กรThe Psychology of Effective Communication รายละเอียด      การสื่อสารเป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนใกล้ชิด การสื่อสารในที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งการเข้าสังคมในโลกแห่งความเชื่อมโยงดิจิทัล การสื่อสารเป็นตัวช่วยในการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ […]
หลักสูตร เทคนิคการทำงานกับชาวต่างชาติ (ญี่ปุ่น อเมริกา อินเดีย) เทคนิคการทำงานกับชาวต่างชาติ(ญี่ปุ่น อเมริกา อินเดีย) รายละเอียด      ในสภาวการณ์ที่โลกมีความเชื่อมโยง การทำงานกับคนต่างชาติถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการเติบโตขององค์กรและบุคลากร สิ่งสำคัญในการทำงานกับคนต่างชาติก็คือการเข้าใจในบริบท มุมมองแนวคิด พฤติกรรม และวิธีการทำงาน ดังนั้นบุคลากรที่จะทำงานกับคนต่างชาติ จึงจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้เทคนิคการทำงานกับคนต่างชาติ เพื่อจะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความพร้อมในการทำงาน มีรูปแบบวิธีการทำงานร่วมกันกับคนต่างชาติอย่างราบรื่น อีกทั้งเป็นการขจัดปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้การเรียนรู้ เข้าใจและให้ความสำคัญในความแตกต่างของแต่ละชาติเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้โดยง่าย […]
หลักสูตร เคล็ดลับการนำเสนอ ให้โดนใจและสร้างสรรค์ – Pitch Like Professional How to Improve Your Presentation Skills like Professional Pitch Like Professional How to Improve Your Presentation […]
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ – Effective Presentation & Communication Techniques Effective Presentation & Communication Techniquesเทคนิคการนำเสนอ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร Part 1: ‘Plan’ technique – เทคนิคการวางแผน + […]
หลักสูตร ทักษะ หัวหน้างานยุคใหม่ – Up-Skills & Re-Skills ทักษะ หัวหน้างานยุคใหม่ Up-Skills & Re-Skills ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ของผู้บังคับบัญชา ที่จำเป็นต่อการบริหารงานยุคใหม่ ให้ทราบถึง ความสำคัญ ของ Leadership Concept ที่ต้องรู้ […]
หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้เหนือชั้น – Smart Negotiation Smart Negotiationการเจรจาต่อรองให้เหนือชั้น รายละเอียด      ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวทั้งวิธีการขาย และการนำเสนอสินค้า เพื่อให้ธุรกิจสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ในสภาวะปัจจุบัน ดังนั้นพนักงานในธุรกิจต้องมีกลยุทธ์และชั้นเชิงในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้สินค้าหรือบริการที่ต้องการนำเสนอขายเป็นที่น่าสนใจ และช่วยในการตัดสินใจของลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองย่อมต้องเรียนรู้หรือพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำเสียงท่าทาง ความรอบรู้ในตัวสินค้า จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายจะต้องเพิ่มทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อให้การนำเสนอนั้นประสบผลสำเร็จ ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการเจรจาต่อรอง […]
หลักสูตร เคล็ดลับการพูดในที่สาธารณะสร้างพลังโน้มน้าวใจ – Public Speaking like TED Talk Public Speaking like TED Talkเคล็ดลับการพูดในที่สาธารณะสร้างพลังโน้มน้าวใจ รายละเอียด      มนุษย์เชื่อมโยงด้วยเรื่องราว สร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านความคิด ความเชื่อค่านิยมที่สอดคล้องกัน ซึ่งสังคมในปัจจุบันมีพื้นที่ในการสื่อสารทางความคิด ความรู้เฉพาะทาง ความเชื่อ ความฝัน […]