หลักสูตร จิตวิทยาการบริการเพื่อมัดใจลูกค้า – Service Psychology จิตวิทยาการบริการเพื่อมัดใจลูกค้า Service Psychology รายละเอียด จิตวิทยาการบริการเป็นการศึกษาถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและอารมณ์ของลูกค้าในบริบทของการบริการ มันช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถพัฒนาและปรับปรุงการบริการของพวกเขาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ดีขึ้น การศึกษาด้านจิตวิทยาการบริการมักจะเน้นด้านต่อสู้กับความเครียดของลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าอาจเจอในระหว่างการใช้บริการขององค์กร นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาเรื่องการตัดสินใจของลูกค้าและวิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขา เพื่อให้มักใจลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นในการบริการขององค์กร ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ หลังจากคุณเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คุณสามารถนำจิตวิทยาการบริการไปประยุกต์ในการจัดการขาย การบริการ เช่น การจัดรูปแบบของร้านค้า […]
หลักสูตร Art of Communications and Customer Complaint Handling Art of Communications and Customer Complaint Handling รายละเอียด      การให้บริการลูกค้าด้วยทัศนคติที่ดี จิตใจที่เอาใจใส่ต่อลูกค้าและมีความกระตือรือร้นในหน้าที่ที่ปฏิบัติถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นงานขายและงานบริการลูกค้า” หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นการสร้างทัศนคติของการทำงานบริการให้เข้าใจความหมายของคำว่า “ลูกค้า” […]
หลักสูตร การออกแบบ บริการ – Service Design  Service Designการออกแบบ บริการ รายละเอียด      เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานบริการให้มีมาตรฐาน อันจะสามารถทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ และตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในการปฏิบัติ หลักสูตร Service Design การออกแบบบริการนี้จึงถูกออกแบบมา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบงานตามมาตรฐานของตนเองได้อย่างเหมาะสม ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ 1. […]
หลักสูตร เทคนิคการโน้มน้าว สำหรับการขายและการบริการลูกค้า – Persuasive techniques for Sale and Customer service Persuasive techniques for Sale and Customer serviceเทคนิคการโน้มน้าว สำหรับการขายและการบริการลูกค้า เนื้อหาหลักสูตร ความสำคัญของการโน้มน้าวใจ เข้าใจตนเอง   […]
หลักสูตร เทคนิคการขาย และการบริการยุคใหม่ เทคนิคการขายและการบริการยุคใหม่ รายละเอียด      การให้บริการลูกค้ายุคใหม่ เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดยอดขายความประทับใจและความผูกพันของลูกค้า ดังนั้นผู้จัดจำหน่ายจึงจำเป็นต้องส่งมอบบริการและการขายที่เป็นมาตรฐาน พร้อมสร้างความแตกต่างอันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำจนลูกค้ากิดความรู้สึกที่ดี มีการซื้อซ้ำและบอกต่อ หลักสูตรเทคนิคการขายและการบริการยุคใหม่ นี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมของการขาย การบริการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการได้จริง ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและงานบริการลูกค้า เพื่อมีทักษะการบริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความแตกต่างในการให้บริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ สามารถส่งมอบการขายและการบริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐานได้จริง […]
หลักสูตร มาตรฐาน การให้บริการสําหรับ Showroom & Online platform มาตรฐาน การให้บริการสําหรับShowroom & Online platform รายละเอียด      การให้บริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐาน เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดยอดขาย ความประทับใจและความผูกพันของลูกค้า ดังนั้นผู้จัดจำหน่าย จึงจำเป็นต้องส่งมอบบริการ และการขายที่เป็นมาตรฐาน พร้อมสร้างความแตกต่างอันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำจนลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดี มีการซื้อซ้ำและบอกต่อหลักสูตรมาตรฐานการให้บริการ Showroom […]
หลักสูตร ทักษะการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ – Professional Customer Service Professional Customer Serviceทักษะการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพ รายละเอียด      ในทุกการขายย่อมมีการบริการตามหลังมาเสมอ เพราะการบริการนั้นจะช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความชื่อมั่น และไว้วางใจต่อสินค้าและองค์กรนั่นเอง ทักษะการบริการหลัง กายขายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาให้บุคลากร ผู้ดูแลลูกค้า สามารถส่งมอบงานได้อย่างมืออาชีพหลักสูตรทักษะการบริการหลังการขายแบบมืออาชีพนี้ได้ออกแบบโดยการนำเอาหลักการ ทักษะที่เป็นสากล เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้เรียนได้นำไปฝึกฝนและส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างเป็นมืออาชีพ ความรู้ประโยชน์ ที่ผู้เรียนจะได้รับ […]
หลักสูตร ข้อตกลงระดับ การให้บริการ – Service Level Agreement Service Level Agreementข้อตกลงระดับ การให้บริการ รายละเอียด      การกำหนดมาตรฐานบริการด้วยข้อตกลงระดับการให้บริการ ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการยกระดับบริการให้สูงขึ้น พร้อมทำให้ลูกค้าภายนอกและภายในเกิดความเชื่อถือ และมีความคาดหวังตรงกับบริการที่จะได้รับ ซึ่งถือว่าเป็นการตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้า เพราะถ้าหากการบริการมิได้แจ้ง SLA แก่ลูกค้า อาจทำให้ลูกค้าคาดหวังในสิ่งที่เหนือกว่าบริการที่จะได้รับย่อมจะส่งผลให้เกิดปัญหา […]
หลักสูตร Customer Relationship Management (CRM) – ver. Eng Customer Relationship Management (CRMver. Eng รายละเอียด      Today’s businesses have higher market competition. This is […]
หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า – Customer Relationship Management (CRM) Customer Relationship Management (CRM)การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รายละเอียด      ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสินค้าและบริการมีความหลากหลายรวมทั้งสินค้าและบริการมิค่อยแตกต่างกัน การรักษาลูกค้าให้เก่าให้คงไว้ หรือการเพิ่มลูกค้าใหม่จึงเป็นเรื่องที่ยาก ธุรกิจจึงมีการขายตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้าระหว่างกันแต่หากองค์กรมีการสร้างกระบวนการใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อยึดฐานลูกค้าเอาไว้ อาทิ การจัดระบบการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐาน การจัดระบบ […]